ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADS INCASSO
Algemene bepalingen

1. ADS Incasso gevestigd en kantoorhoudend te Almelo aan De Valk 10 verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2. ADS Incasso is nimmer tot acceptatie van een incasso-opdracht verplicht. Acceptatie komt uitsluitend tot stand door middel van een schriftelijke bevestiging daarvan door ADS Incasso.

Incasso-opdrachten

3. Bij het verstrekken van een incasso-opdracht aan ADS Incasso dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
a. de debiteur dient een vaste woon- of verblijfplaats in binnen- of buitenland te hebben.
b. de vordering mag niet afhankelijk zijn van een nog niet vervulde tegenprestatie.
c. de opdrachtgever moet zijn vorderingsrecht kunnen bewijzen.

4.
a. Tegelijk met de incasso-opdracht is de opdrachtgever verplicht aan ADS Incasso ter hand te stellen: een recente specificatie van de geldvordering, zo mogelijk een schriftelijke opdrachtbevestiging of ieder ander bewijsstuk betreffende de geldvordering alsmede alle correspondentie met betrekking tot de geldvordering.
b. De opdrachtgever zal zich na het verstrekken van de incasso-opdracht onthouden van verdere contacten met de debiteur. De opdrachtgever zal dan met name niet meer corresponderen met, onderhandelen met of rechtsmaatregelen nemen tegen de debiteur. Indien de debiteur contact opneemt met de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever de debiteur onverwijld naar ADS Incasso te verwijzen.

5. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen ingevolge artikel 4 op enig moment niet behoorlijk nakomt, is ADS Incasso gerechtigd dit aan te merken als een belemmering volgens artikel 15 van deze algemene voorwaarden. ADS Incasso is dan gerechtigd onmiddellijk haar werkzaamheden ingevolge deze incasso-overeenkomst op te schorten en/of opgeschort te houden, zolang zij nodig oordeelt en/of behandeling te beëindigen.

Verplichtingen van ADS Incasso

6. ADS Incasso zal de haar verleende incasso-opdracht met de nodige zorgvuldigheid behandelen. ADS Incasso sluit daarbij iedere aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan door handelen harerzijds en/of personen of lichamen die door ADS Incasso voor de incasso-opdracht zijn ingeschakeld.

7. ADS Incasso zal trachten de volgende bedragen te incasseren:
a. (Restant van de) hoofdsom.
b. Wettelijke rente (art. 6:119 BW) of overeengekomen vertragingsrente.
c. Verschotten en incassokosten, voor zover de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever dit toelaten en/of die zijn overeengekomen, dan wel ingeval van een gerechtelijke procedure voor zover deze verschotten en kosten door de rechter vastgesteld.

8. Behoudens wettelijke verplichtingen ten opzichte van personen en/of lichamen die door ADS Incasso voor de incasso-opdracht zijn ingeschakeld, is ADS Incasso voor het overige tot geheimhouding jegens derden verplicht van al hetgeen haar zowel van de opdrachtgever als van derden ter kennis komt.

Volmachten van ADS Incasso

9. De incasso-opdracht omvat de onbeperkte volmacht aan ADS Incasso om namens opdrachtgever datgene te doen wat naar het oordeel van ADS Incasso in het kader van de incasso-opdracht wenselijk en/of noodzakelijk is. In het bijzonder is ADS Incasso bevoegd bij incasso-opdrachten de debiteur voor een door ADS Incasso te bepalen termijn uitstel van betaling te verlenen en/of met de debiteur een betalingsregeling overeen te komen, die in de gegeven situatie door ADS Incasso redelijk wordt geacht, dan wel als uiterst haalbaar wordt beschouwd. Tevens is ADS Incasso gerechtigd uittreksels en informatie met betrekking tot de debiteur in te winnen. ADS Incasso is bovendien naar eigen beoordeling gerechtigd te procederen en daartoe zo nodig een advocaat van haar keuze in te schakelen. Voorts is ADS Incasso gemachtigd naar eigen inzicht gebruik te maken van deurwaarders en rolwaarnemers alsmede op te treden namens opdrachtgever in een faillissement of surséance van de debiteur. Voor wat betreft in het buitenland gevestigde debiteuren is ADS Incasso voor zover zij dat noodzakelijk acht, gerechtigd, van een door haar in het betreffende land in te schakelen derde(n) van eigen keuze gebruik te maken, die voor zover nodig door ADS Incasso gemachtigd wordt/worden. De kosten van dergelijke handelingen blijven altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever. Alle handelingen dienen echter in redelijke verhouding te staan tot de haalbaarheid en de omvang van de vordering.

10.
a. ADS Incasso is nimmer verplicht namens de opdrachtgever te procederen. ADS Incasso zal in het kader van de incasso-opdracht uitsluitend over gaan tot het starten van een procedure, indien zij dit wenselijk en/of noodzakelijk en/of haalbaar acht.

b. ADS Incasso is nimmer gehouden zich namens de opdrachtgever in een procedure te stellen welke direct of indirect voortvloeit uit een incasso-opdracht en wordt geëntameerd door een ander dan ADS Incasso. De kosten van een dergelijke procedure blijven altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

c. Indien ADS Incasso en de opdrachtgever over de wenselijkheid en/of haalbaarheid en/of noodzakelijkheid ten aanzien van een procedure van mening verschillen, zal dit geschil dwingend worden beslecht door een door ADS Incasso aan te wijzen advocaat zulks met uitsluiting van ieder andere rechtsgang. De hieruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van ADS Incasso. Indien de opdrachtgever van deze mogelijkheid gebruik wil maken is hij verplicht zulks schriftelijk kenbaar te maken binnen drie weken nadat ADS Incasso de opdrachtgever per brief heeft laten weten niet te zullen procederen.

d. De uitkomst van een hiervoor onder 10a bedoelde door ADS Incasso gevoerde procedures is voor risico van de opdrachtgever. Een eventuele kostenveroordeling komt voor rekening van de opdrachtgever.

Bepalingen met betrekking tot betalingen

11. Ten opzichte van de debiteur strekken betalingen in mindering op:
a. de rente.
b. de hoofdsom.
c. de al dan niet door een gerechtelijke instantie vastgestelde door de debiteur verschuldigde kosten.

12. Ten opzichte van de opdrachtgever worden betalingen als volgt toegerekend:
a. de door ADS Incasso gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten.
b. de aan ADS Incasso toekomende incassokosten dan wel op overige met de opdrachtgever te verrekenen
kosten, honoraria, eenmalige kosten of jaarlijkse abonnementskosten.
c. de aan de opdrachtgever toekomende aanspraken.
d. de aan derden toekomende aanspraken.

l3. Als betaling, na het verstrekken van een incasso-opdracht waarop de overeengekomen tarieven van toepassing
zijn wordt aangemerkt:
a. ieder door ADS Incasso geïncasseerd bedrag.
b. betreffende incasso-opdrachten, tevens betalingen door of namens debiteur al dan niet rechtstreeks aan de opdrachtgever verricht.
c. voorts retour ontvangen goederen in welk geval de waarde wordt vastgesteld op basis van de oorspronkelijke factuurprijs.
d. iedere creditering zijdens de opdrachtgever.
e. ieder tenietgaan van het vorderingsrecht van de opdrachtgever op de debiteur op welke wijze dan ook, zodanig dat de opdrachtgever niet meer rechthebbende is op de aan ADS Incasso ter incasso opgedragen geldvordering op de debiteur.

14. ADS Incasso is gerechtigd om alle geldvorderingen die ADS Incasso uit welke hoofde dan ook op de opdrachtgever heeft onmiddellijk en zonder nadere schriftelijke aankondiging te verrekenen met de door ADS Incasso in het kader van de incasso-overeenkomst ontvangen gelden.

15. Na het verstrekken van een incasso-opdracht is de opdrachtgever 15% incassoprovisie verschuldigd aan ADS Incasso over het volledige bedrag van de geldvordering, te verhogen met BTW. Daarnaast zal bij een buitenlandse vordering 10% kosten worden berekend, te berekenen over het totaal van het ontvangen bedrag, te verhogen met BTW. Indien de opdrachtgever een geldvordering zelf en zonder toestemming van ADS Incasso regelt, de incassowerkzaamheden belemmert of de incasso-opdracht beëindigt zonder toestemming van ADS Incasso dan stopt ADS Incasso met de behandeling van één of meerder incasso-opdrachten en is de opdrachtgever 15% incassoprovisie verschuldigd over het volledige bedrag van de geldvordering, te verhogen met BTW.

16. Alle onverhoopt ten laste van ADS Incasso gekomen verschotten en kosten van derden gemaakt in procedures bedoeld als in artikel 9 en artikel 10a worden steeds onverwijld aan de opdrachtgever in rekening gebracht en zijn dientengevolge ook onmiddellijk door de opdrachtgever verschuldigd aan ADS Incasso zulks met inachtneming van artikel 19 van deze voorwaarden.

17. ADS Incasso zal binnen redelijke grenzen trachten ten behoeve van de opdrachtgever zoveel mogelijk kosten te verhalen op de debiteur.

Slotbepalingen

18. ADS Incasso behoudt zich het recht voor de incasso-opdracht zonder opgaaf van redenen en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, dan wel of niet tot het overgaan van rechtsmiddelen, indien dit naar haar oordeel niet verantwoord is. In geval van verschil van mening hieromtrent tussen opdrachtgever en ADS Incasso is artikel 10c van overeenkomstige toepassing.

19. Alle declaraties van ADS Incasso dienen betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling vanaf de factuurdatum verschuldigd een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente, incassokosten en reële schade.

20. De overeenkomst tussen ADS Incasso en de opdrachtgever eindigt voorts indien de opdrachtgever:
– in staat van faillissement wordt verklaard danwel niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet aan ADS Incasso, zulks dan naar keuze van ADS Incasso.
– ondanks een verzoek van ADS Incasso niet binnen een redelijke termijn contact opneemt met ADS Incasso.
– indien de opdrachtgever van incasso niet rechthebbende blijkt te zijn op de vordering, althans daarvoor niet kan instaan.
– aan hem voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend.
– ADS Incasso zal in deze gevallen nimmer tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden zijn.

21. Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de tarieftoepassing, de declaratie of verrichte werkzaamheden dient hij bezwaren binnen 10 dagen na ontvangst van de afrekening van ADS Incasso per aangetekend schrijven kenbaar te maken. Klachten die niet binnen deze termijn aldus kenbaar gemaakt zijn worden niet in behandeling genomen.

22. Iedere toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden is
uitgesloten.

23. Op alle met ADS Incasso gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend gebracht voor de bevoegde rechter in het Arrondissement Almelo, onverminderd de bevoegdheid van ADS Incasso zich te wenden tot de rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd zou zijn van een rechtsvordering kennis te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.