Nieuwe opdrachten

Eerst zelf aanmanen

Voordat wij uw incasso-opdracht in behandeling kunnen nemen is het wenselijk dat u uw debiteur voldoende de gelegenheid geeft om uw vordering te voldoen. Daarvan is onder meer sprake wanneer u onderstaand stappenplan volgt.

1. Verzend de factuur die een (uiterste) betaaldatum vermeldt.

2. Verstuur na het verstrijken van die betalingstermijn een eerste aanmaning met daarop opnieuw een uiterste betaaldatum (minimaal 7 dagen).

3. Indien uw debiteur nog steeds in gebreke blijft adviseren wij een laatste aanmaning te versturen. Hierin moet de debiteur worden gesommeerd om binnen 5 werkdagen de volledige vordering te voldoen. Ook moet kenbaar gemaakt worden, dat de vordering ter incasso uithanden wordt gegeven aan ons kantoor als betaling niet binnen 5 werkdagen is ontvangen. 

Wordt hier geen gevolg aan gegeven dan kunt u de zaak uit handen geven aan ons kantoor. Bijvoorbeeld: Indien u zulks wederom nalaat dan zullen wij deze vordering na verloop van de hier voorgenoemde uiterste termijn automatisch overdragen aan onze incassogemachtigde ADS INCASSO te Almelo, welke kosten zijnde 15% over de hoofdsom met een minimum van 48,40 Euro tevens op u verhaald zullen worden. Tevens zeggen wij u hierbij de wettelijke rente aan. 

Wij vertrouwen er echter op dat u het zover niet zult laten komen en dat u binnen de gestelde termijn van 5 dagen voorgenoemd bedrag alsnog zult overmaken op onze rekening. Indien u vragen heeft over dit laatste betaalverzoek, dan verzoek ik u per omgaande contact met ons op te nemen.

 

Wat doet ADS Incasso voor u?

Zodra wij uw opdracht hebben ontvangen zullen we direct tot het aanmanen van uw debiteur overgaan. In deze aanmaning wordt de debiteur gesommeerd om de hoofdsom en de door ons opgevoerde incassokosten te betalen. Wanneer een debiteur door ons kantoor is aangeschreven zal de verdere correspondentie tussen u en uw debiteur via ons kantoor verlopen. De debiteur dient met ons kantoor contact op te nemen om de vordering inhoudelijk te bespreken, om een betalingsregeling af te spreken.

Wij trachten voordat wij naar de rechter gaan, de vordering te incasseren. Indien er geen oplossing volgt wordt in overleg met u tot het nemen van rechtsmaatregelen overgegaan. Blijft ook dan betaling uit dan zal na vonnis verhaal worden gezocht op het vermogen van uw schuldenaar.

 

Wat stuurt u naar ADS Incasso?

U stuurt naar ons kantoor:

  • Openstaande factuur/facturen.
  • De beide aanmaningen door u gestuurd.
  • Alle correspondentie die u hebt gevoerd over de factuur. Dat kan zijn in de vorm van mail berichten, brieven en telefoonnotities.
  • Eventuele contracten waarmee de verkoop verband houdt.
  • Uw algemene voorwaarden (eenmalig).

Gerechtelijke incasso

Als uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet betaald heeft en u heeft besloten tot verdere maatregelen, wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Een met ons samenwerkend advocaten of juristen kantoor voert dan voor u de procedure. Hiertoe stellen zij allereerst de dagvaarding op, waarna de rechter wordt verzocht uw wederpartij te veroordelen tot betaling van de vordering, vermeerderd met de rente en kosten.

Er zijn dan twee mogelijkheden:

Uw debiteur verschijnt niet op de zitting van de rechter:

  • In dit geval wordt uw debiteur bij verstek veroordeeld tot betaling. Met dit vonnis gaan wij over tot executie.

Uw debiteur verschijnt op de zitting en voert verweer:

  • Het verweer moet over het algemeen schriftelijk worden ingediend (conclusie van antwoord). Daarop zal de rechter meestal een mondelinge behandeling bepalen. Afhankelijk van de zaak kan vervolgens een eindvonnis worden gewezen of aan één van de partijen een bewijsopdracht worden verstrekt. Als de vordering wordt toegewezen kan tot executie wordenovergegaan.


Wij houden u gedurende de procedure op de hoogte van de ontwikkelingen in de zaak.