Heeft u een brief van ADS Incasso ontvangen?

Dan heeft u een vordering niet betaald. De schuldeiser heeft zich tot ons gewend om u een betalingsverplichting heeft.

U heeft een aanmaning of sommatie ontvangen.

U heeft een vordering niet betaald. De schuldeiser heeft zich tot ons gewend omdat u een betalingsverplichting heeft. Dat kost hem geld. Deze schade wordt met de schuld en rente op u verhaald.

Op de brief vindt u een dossiernummer. Vermeld die als u belt, het bedrag overmaakt of een brief stuurt.

Als u de vordering erkent en u kunt het openstaande bedrag voldoen, raden wij u aan om het bedrag ineens aan ons over te maken of op ons kantoor te voldoen. U bespaart hiermee eventuele verdere kosten. Belt u even naar ons kantoor om mee te delen dat het bedrag onderweg is of dat u het komt brengen? Dat schept helderheid. Dit voorkomt acties van ons die u eventueel geld kosten.

Als u de vordering wel erkent, maar u kunt het bedrag niet in één keer voldoen, kunt een voorstel tot het treffen van een betalingsregeling doen. Hierna ontvangt u bericht of uw voorstel wordt geaccepteerd en zo ja, onder welke voorwaarden.

Als u het niet met de vordering eens bent of u heeft vragen over de hoogte van het bedrag, kunt u zich altijd telefonisch of schriftelijk tot ons kantoor wenden. Het heeft onze voorkeur dat u dat schriftelijk doet. De ervaring leert dat bellen kan leiden tot misverstanden.

Als wij niets van u horen of als wij geen betaling van u ontvangen, bestaat de mogelijkheid dat de schuldeiser een gerechtelijke procedure zal starten.

U heeft een dagvaarding ontvangen

Een dagvaarding is een oproep om voor de rechter te verschijnen.

Als u het met de vordering eens bent, doet u er verstandig aan voor de zitting te betalen. Dit bespaart u de kosten van de procedure.

Bent u het niet met de vordering eens, dan kunt u (bij procedures bij de rechtbank, sector kanton) zelf mondeling of schriftelijk verweer voeren. In de dagvaarding vindt u de locatie en het tijdstip waarop de behandeling van de procedure plaatsvindt. Wilt u mondeling verweer voeren, dient u zich tijdig bij de kantonrechter te melden. Als u schriftelijk verweer wilt voeren, moet u tijdig uw verweer naar de rechtbank, sector kanton opsturen. Het postadres vermelden wij in de dagvaarding.

Als de vordering meer dan € 25.000,- bedraagt, wordt u gedagvaard voor de rechtbank. U mag niet zelf verweer voeren, maar moet dit doen via een advocaat.

Er is een vonnis tegen u uitgesproken

De rechter heeft vonnis gewezen. U bent veroordeeld om te betalen.

Als u nu nog niet betaalt of een regeling treft, wordt dat vonnis aan u betekend door de deurwaarder. Hij doet tevens bevel om binnen een bepaalde termijn te betalen. Doet u dat niet, kan hij op verzoek van de schuldeiser beslag leggen. Dit kan zijn op uw spullen, uw loon of uitkering, uw woning enzovoort. In geval van een huurschuld kan hij ook tot de ontruiming overgaan.

Maatregelen van de deurwaarder komen nooit goed uit en kosten u veel geld. Betaal de vordering of tref een regeling.

Kan ik een betalingsregeling afspreken?

In het vonnis staat in het algemeen bepaald dat de debiteur een bepaald bedrag moet betalen, niet dat e.e.a. in termijnen moet worden betaald. In dergelijke gevallen is er geen recht op een betalingsregeling. Desalniettemin zullen veel schuldeisers geneigd zijn akkoord te gaan met een goed onderbouwde (bijvoorbeeld door het geven van kopieën van een inkomstenspecificatie en het verstrekken van een overzicht van de maandelijkse uitgaven) betalingsregeling.

Wat is een executoriale verkoop?

Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bepaald bedrag moet worden betaald en de debiteur voldoet niet dat vonnis, dan kan beslag worden gelegd op diens roerende zaken. Die zaken kunnen, als er daarna ook niet wordt betaald, zelfs executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.

Veel voorkomende termen

Mededeling van de ene partij aan de andere d.m.v. een exploot;

Een ambtelijke handeling in de deurwaarderspraktijk omvat alle handelingen van de deurwaarder waarvan hij een akte opmaakt, b.v. dagvaarding, beslag of constatering;

Het nummer waaronder een persoon ingeschreven staat bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA) ofwel het bevolkingsregister, iedereen heeft een eigen uniek nummer;

Geldelijk voordeel, positieve bestanddelen van een vermogen;

Aanvaarden van een nalatenschap, het aanvaarden van een nalatenschap onder het voorrecht van boedelbeschrijving, dit betekent meestal dat de nalatenschap (erfenis) alleen wordt aanvaard als er na het opmaken van een staat van baten en schulden een positief saldo overblijft;

Het ten uitvoer leggen van een titel (b.v. een vonnis of een beschikking) door het leggen van beslag op roerende en/of onroerende zaken die in eigendom toebehoren aan een schuldenaar, waarna deze vervolgens in het openbaar zullen worden verkocht, het beslag wordt gelegd door de deurwaarder die van deze ambtelijke handeling een proces verbaal opmaakt;

Het ten uitvoer leggen van een titel door het leggen van beslag onder een derde (derdenarrest) op de inkomsten van een schuldenaar, waardoor de inkomsten niet meer aan de schuldenaar toekomen maar waardoor zij in de meeste gevallen rechtstreeks aan de deurwaarder worden betaald die het eerst beslag heeft gelegd, als er meer beslagen worden gelegd, verdeelt de eerste beslaglegger de gelden, gelden worden naar rato van de vordering verdeeld, voorbeelden van inkomsten: loon uit arbeid of een uitkering, geen beslag is mogelijk op b.v. kinderbijslag of studiefinanciering, bovendien geldt een beslagvrije voet, het beslag wordt gelegd door de deurwaarder die van deze ambtelijke handeling een akte opmaakt;

Het gedeelte van het inkomen dat ter beschikking blijft van een beslagene, zodat hij kan voorzien in de kosten van levensonderhoud, alles wat boven de beslagvrije voet wordt verdiend, wordt ingehouden ten behoeve van de beslaglegger;

Een regeling waarbij een schuldenaar zich verbindt tot het betalen van het totaalverschuldigde in termijnen, de opdrachtgever verbindt zich tegelijkertijd om genoegen te nemen met betaling in termijnen mits de regeling stipt wordt nagekomen, een betalingsregeling wordt altijd schriftelijk aan schuldenaar bevestigd;

Het door een deurwaarder ter kennis brengen en achterlaten van een door hem opgemaakte akte ofwel exploot aan het adres van schuldenaar, het is een ambtelijke handeling;

(exploot van -) het door een deurwaarder ter kennis brengen en achterlaten van b.v. een vonnis of dwangbevel aan de schuldenaar, het is een ambtelijke handeling;

(in de deurwaarderspraktijk) ambtelijke handeling door een deurwaarder waarbij letterlijk bij exploot het bevel wordt gedaan om binnen een (in de wet) bepaalde termijn iets te doen b.v. te ontruimen en/of te betalen of juist iets niet te doen (b.v. overlast veroorzaken);

Informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) betreffende verblijfsgegevens van een natuurlijk persoon, bij uitgebreide informatie zijn tevens opgenomen geboortedatum, huwelijksgegevens en historische verblijfsgegevens;

Vergoeding van de kosten die verband houden met het werk dat wordt verricht om een vordering te incasseren vóórdat er een gerechtelijke procedure aan te pas komt;

Het voorleggen van een geschil aan de rechter;

Zitting die bepaald wordt door de (kanton)rechter waarop partijen zelf dienen te verschijnen (eventueel met hun gemachtigden) om nadere inlichtingen te verschaffen en om te proberen of het tussen hen bestaande geschil op minnelijke wijze is op te lossen;

Absolute competentie: welke soort rechter is bevoegd (Kantonrechter, Arrondissementsrechtbank, Hof, Hoge Raad); relatieve competentie: de rechter in welke plaats is bevoegd (b.v. Rotterdam, Den Haag, Maastricht)

Het beslag dat tot doel heeft verhaalsobjecten veilig te stellen in het geval dat er nog niet beschikt wordt over een executoriale titel en er gevreesd moet worden voor verduistering van het verhaalsobject, via een advocaat wendt men zich tot de Voorzieningenrechter van de rechtbank om verlof te krijgen voor conservatoir beslag;

Hiervan is sprake als er meer dan één beslag is gelegd op hetzelfde, b.v. op het loon, de bedragen waarvoor in de verschillende zaken beslag wordt gelegd worden bij elkaar opgeteld waarna de eerste beslaglegger verdeelt naar rato;

(ook wel: exploot van dagvaarding), de oproep bij exploot om voor de rechter te verschijnen op een in het exploot vermelde plaats en tijd, in de dagvaarding wordt de rechter verzocht om de schuldenaar te veroordelen b.v. tot betaling of om iets te doen of om iets niet te doen, de dagvaarding is de inleiding tot een civiele procedure;

Derdenbeslag, het leggen van beslag door een deurwaarder op zaken (b.v. loon of uitkering) van de schuldenaar die zich onder een derde bevinden, het leggen van beslag onder een derde is een ambtelijke handeling waarvan de deurwaarder een proces-verbaal opmaakt;

Gerechtelijk ambtenaar die belast is met specifiek in de wet omschreven taken, waartoe slechts hij bevoegd is (b.v. het uitbrengen van een dagvaarding, de tenuitvoerlegging van een vonnis) een kandidaat deurwaarder is iemand die geslaagd is voor het examen kandidaat deurwaarder;

Een toegevoegd kandidaat-deurwaarder is zelf niet benoemd door de Koningin, maar hij is toegevoegd aan een benoemde deurwaarder onder wiens verantwoordelijkheid hij de deurwaarderstaken uitvoert, een toevoeging wordt verleend door de Minister van Justitie voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde periode;

Een ten uitvoer te leggen bevel om te betalen zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, dwangbevelen kunnen slechts door de overheid en semi-overheid worden uitgevaardigd;

Tenuitvoerlegging, b.v. executie van een vonnis of van een dwangbevel;

Een geschil omtrent de tenuitvoerlegging van een titel, b.v. een vonnis, als de geëxecuteerde het niet eens is met de tenuitvoerlegging kan hij zich wenden tot de arrondissementsrechtbank, daar wordt de zaak niet inhoudelijk nog eens worden beoordeeld, er wordt alleen gekeken of de tenuitvoerlegging niet ongegrond of onrechtmatig is;

Het ten uitvoer leggen van een titel door beslag, beslag is mogelijk op roerende en onroerende zaken, onder schuldenaar zelf of onder derden (b.v. op loon onder de werkgever, op een uitkering onder de GSD), naast executoriaal beslag onderscheidt men conservatoir beslag;

De fase waarin tenuitvoerlegging plaatsvindt van een vonnis, beschikking, authentieke akte of b.v. dwangbevel;

Een ten uitvoer te leggen titel, een titel is b.v. een uitspraak van een rechter neergelegd in een vonnis of een beschikking, ook een dwangbevel of een authentieke akte van een notaris leveren een titel op, aan het hoofd moet staan: ‘In naam der Koningin’;

(ook wel exploit, spreek uit ‘exploot’), een door een deurwaarder opgesteld en ondertekend stuk (akte), waarin een ambtelijke handeling van de deurwaarder is vastgelegd, b.v. dagvaarding: de oproep om voor de rechter te verschijnen;

Situatie waarin een schuldenaar heeft opgehouden zijn verplichtingen te kunnen nakomen en waarin na vaststelling daarvan door de rechtsbank een curator wordt benoemd voor de afwikkeling van het faillissement, beslagen vervallen;

De administratie waarin iedere gemeente de gegevens van haar bewoners bijhoudt: geboortedatum, geboorteplaats, huwelijksgegevens, verblijfsgegevens en historische verblijfsgegevens (oude adressen);

De procedure voor een rechter, de gerechtelijke procedure begint meestal met een dagvaarding en eindigt meestal met een vonnis;

Rechtbank, sector kanton, Rechtbank, Gerechtshof, Hoge Raad;

Wet waarin het ambt van deurwaarder is geregeld, de bevoegdheden, verplichtingen, benoeming en ontslag, nevenwerkzaamheden, tuchtrechtspraak, enz.

Een vast recht dat voor aanvang van een procedure aan de griffie dient te worden voldaan ter vergoeding van de kosten van de rechter, de griffie enz.;

Een origineel vonnis, meestal te herkennen aan andersgekleurde stempels ‘in naam der koningin’ of een originele paraaf of handtekening;

Bevel dat dient te worden gedaan omdat het vorige bevel dateert van meer dan een jaar geleden, hernieuwd bevel is dan voorgeschreven bij ontruimingsvonnissen en beslag onroerend;

Een exploot dat wordt uitgebracht om een eerder exploot waarin een fout is gemaakt te herstellen, het herstelexploot dient te worden uitgebracht vóór de dag waartegen oorspronkelijk is opgeroepen, de oproepingstermijnen dienen opnieuw in acht te worden genomen;

Wanneer een van de partijen die betrokken is bij een procedure het niet eens is met de uitspraak kan hij zich in veel gevallen wenden tot een ‘hogere’ rechter, die een zaak opnieuw gaat beoordelen aan de hand van de ingebrachte bezwaren;

Iemand die hoofdelijk aansprakelijk is, is samen met een of meer anderen voor het geheel aansprakelijk voor een bepaalde schuld;

Rechtsprekend bij de rechtbank, sector kanton, onder meer bevoegd tot kennisneming van burgerlijke zaken tot € 5.000,00 en enkele met name genoemde vorderingen waaronder die voortvloeien uit een huurovereenkomst, huurkoopovereenkomst, pacht en arbeidsovereenkomst, in die genoemde gevallen is er geen grens aan de hoogte van de vordering;

Een korte procedure bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank die gericht is op het treffen van een voorlopige voorziening, het moet gaan om een zaak die geen nader uitstel kan hebben en dus spoedeisend is;

Bedrag waarop een deurwaarder en procureur/advocaat aanspraak kunnen maken, ter vergoeding van de werkzaamheden die door hen na het vonnis worden verricht, komt ten laste van de in het ongelijk gestelde partij;

Grond, gebouwen, nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen en zaken die duurzaam met de grond verenigd zijn;

Het tenuitvoerleggen van een vonnis waarin de schuldenaar is veroordeeld tot ontruiming, een veroordeelde schuldenaar die geen gehoor geeft aan het bevel te ontruimen kan gedwongen worden ontruimd, tot ontruiming is slechts een deurwaarder bevoegd (artikel 556 lid 1 Rv), desnoods met behulp van de ‘sterke arm’ (politie);

Het aan de schuldenaar (bij exploot) mededelen van de datum waarop (gedwongen) ontruiming zal plaatsvinden;

(zie ook vonnis) vonnis waarin de schuldenaar wordt veroordeeld de door hem gehuurde onroerende zaak (b.v. woning, bedrijfsruimte) te ontruimen;

Een exploot dat moet worden betekend aan iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats wordt betekend aan het parket van het openbaar ministerie bij het gerecht van de plaats waar de zaak dienen moet, daarnaast wordt een verkorte versie van het exploot gepubliceerd in de krant; de oproepingstermijn voor

Brief aan de schuldenaar die wordt verzonden nadat reeds vonnis is verkregen waarin een opgave wordt gedaan van het totaalverschuldigde en waarin eventueel met de schuldenaar gemaakte afspraken omtrent de betaling worden bevestigd;

Een overbetekening is de ambtelijke handeling van de deurwaarder, waarbij hij aan de schuldenaar of derden kenbaar maakt b.v. dat hij beslag heeft gelegd en waarop het beslag is gelegd;

Een advocaat is de raadsman van zijn cliënten zowel in het geding als daarbuiten, hij geeft adviezen, voert besprekingen, onderhandelt, stelt de dagvaarding en de schriftelijke conclusies op enz., de procureur vertegenwoordigt de procespartij in het geding en verricht de proceshandelingen, een procureur is in een bepaald arrondissement ingeschreven en hij is in dat arrondissement bevoegd is om proceshandelingen te verrichten;

Een middel waarmee de uitspraak van een rechter kan worden aangetast, de mogelijkheid om een rechtsmiddel te gebruiken is meestal aan een wettelijke termijn gebonden, indien binnen die termijn het rechtsmiddel wordt aangewend wordt de zaak opnieuw in behandeling genomen, voorbeelden van rechtsmiddelen: hoger beroep, verzet, cassatie, derdenverzet;

Stoffelijke objecten (dingen);

royement, – van een procedure, de procedure wordt beëindigd zonder dat er een uitspraak wordt gedaan door de rechter, dit gebeurt in gevallen dat partijen een schikking overeenkomen of waarin eenvoudig wordt overeengekomen om niet verder te procederen;

Rv, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het wetboek waarin onder meer regels worden gegeven over de wijze waarop civiele procedures plaatsvinden en op welke wijze vonnissen van rechters dienen te worden ten uitvoer gelegd.

Het salaris van de gemachtigde in een procedure, het salaris is verschuldigd op het moment dat de dagvaarding is betekend, een van de partijen kan worden veroordeeld tot betaling van het salaris van de gemachtigde van de ander, de hoogte van het salaris is afhankelijk van het belang van de zaak en de hoeveelheid werkzaamheden die zijn verricht, er wordt een standaard tarief gehanteerd dat gebaseerd is op afspraken die zijn gemaakt met kantonrechters, een kantonrechter heeft de bevoegdheid het salaris te matigen, het salaris dekt over het algemeen niet het werkelijke honorarium;

Een mondelinge of schriftelijke mededeling, waarin een schuldenaar wordt aangezegd dat binnen een bepaalde termijn (b.v. tien dagen) ergens aan moet zijn voldaan, b.v. een sommatie tot betaling of een sommatie tot het weghalen van een schotelantenne, let op: i.v.m. bewijs is schriftelijk sommeren belangrijk;

Wettelijk uitstel van betaling;
De rechter kan in een vonnis opnemen dat de huurder nog ten hoogste één maand de tijd krijgt om alsnog aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst te voldoen;
Indien in een titel de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad is verklaard betekent dat, dat de tenuitvoerlegging kan aanvangen en worden voortgezet ongeacht of er een rechtsmiddel (b.v. hoger beroep of verzet) tegen wordt ingesteld;
verklaringsprocedure, (bij derdenbeslag) procedure die kan worden ingesteld bij de rechter om 1) een derde te laten veroordelen om te voldoen aan zijn wettelijke verplichting om verklaring te doen van hetgeen hij onder zich heeft van een schuldenaar of om 2) de juistheid van de afgelegde verklaring te betwisten of om 3) de derde die afgifte weigert van hetgeen hij onder zich heeft tot afgifte te dwingen (artikel 477a Rv);
De kosten die zijn gemoeid met de exploten, het griffierecht en het uitroepgeld;
verzet, (in een civiele procedure voor de Kantonrechter), een gedaagde partij die in een procedure niet is verschenen en tegen wie verstek is verleend, heeft de mogelijk in verzet te gaan, dat betekent dat hij op zijn beurt de voormalige eisende partij moet oproepen om alsnog het geschil aan de rechter voor te leggen, de rechter heropent in feite de zaak. verzet moet worden ingesteld binnen vier weken nadat de gedaagde met de inhoud van het vonnis bekend is geworden;
vonnis, (in een civiele procedure) uitspraak van een rechter waarin een geschil tussen partijen wordt beslecht, in de deurwaarderspraktijk betreft het meestal een veroordeling van een gedaagde partij tot betaling van een geldsom en/of b.v. ontruiming;
De wettelijke mogelijkheid van een gerechtelijke sanering van de schulden van natuurlijke personen die een onderneming hebben in de vorm van een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap (art. 284 e.v. Fw)